VOORWAARDEN TOT PLAATSING VAN EEN FOTO.

 

De minimale afmeting van de liggende zijde van een foto zijn: bij een liggende foto: 1080 pixels bij een staande foto: 750 pixels

De maximale afmetingen van een foto zijn (ongeacht een liggende of staande foto): liggende zijde: 1920 pixels staande zijde: 1080 pixels

De foto’s mogen maximaal 2 Mb groot zijn.

 

FOTO KWALITEITS WAARBORG.

Het team van de website Deel de Natuur (DDN) heeft het kijkplezier hoog in het vaandel staan en stelt daarom hoge eisen aan de te plaatsen foto’s. DDN is vooral uit op kwaliteit en niet op kwantiteit. Omdat wij de kwaliteit van de geplaatste foto’s willen waarborgen volgt hieronder algemene richtlijnen. Je kunt deze richtlijn raadplegen voordat je besluit om je foto’s voor plaatsing aan te bieden:

 • We hechten meer waarde aan een beperkt aantal goede en onderscheidende foto’s dan aan een groot aantal middelmatige. Om die reden is het niet toegestaan meer dan 2 foto’s per dag aan te bieden. 
 • De foto’s dienen uitstekend van scherpte te zijn. Uitgezonderd die opnamen die de beweging juist onderstrepen. Duidelijk zichtbare verscherpingsrandjes als gevolg van een te ver doorgevoerde digitale verscherping zijn niet toegestaan.
 • De belichting dient op alle vlakken correct te zijn. Vooral de witten in de foto mogen niet zijn uitgebleekt en de donkere delen niet zijn dichtgelopen. Dit met uitzondering voor die foto’s waarbij dit geen storend effect heeft (zon, lamp, etc.) dan wel als zodanig bedoeld is (Higkey/Lowkey).
 • Controleer of de foto niet teveel ruis bevat of erg pixelig is.
 • De compositie van de foto is ook een belangrijk aspect. Bijvoorbeeld meer ruimte in de kijkrichting van het dier en bij landschappen een mooi lijnenspel of vlakverdeling en vooral een rechte horizon.
 • De website DDN is in principe niet tegen nestfotografie en volgt hiermee het beleid van andere stichtingen zoals Vogelbescherming Nederland. Nestfotografie wordt door DDN wel zwaarder gewogen dan reguliere natuurfotografie omdat verstoring van het onderwerp verstrekkende gevolgen kan hebben. Nestfoto’s die verstoring uitstralen en nestfoto’s van bijzonder kwetsbare soorten zullen onherroepelijk geweigerd worden.
 • Het feit dat in Nederland plaatsen zijn waar bepaalde wilde dier- en plantensoorten eenvoudig te fotograferen zijn impliceert eveneens dat dat er problemen kunnen ontstaan door een overkill aan fotografische aandacht. Hiermee kan onbedoeld schade worden toegebracht aan het onderwerp. DDN wenst hier geen aanleiding toe te zijn. Wij zijn van mening dat de fotograaf naar eer en geweten dient te handelen en wij mogen aannemen dat indien een foto wordt aangeboden deze zo is gemaakt dat het onderwerp niet is uitgelokt tot het doen van onnatuurlijke handelingen. Derhalve stelt DDN zich op het standpunt dat indien uit een foto kan worden afgeleid dat er sprake is van ongewenst menselijke ingrijpen, deze door DDN geweigerd zal worden.
 • Het plaatsen van kaders of witte randen om foto’s is niet toegestaan.
 • Foto’s die worden aangeboden in de categorie “Creatieve/experimentele fotografie” worden niet gemodereerd op de bovenstaande criteria. Wel wordt beoordeeld of de foto’s als natuurfoto kunnen worden aangemerkt. Foto’s die in het geheel niet als natuurfoto kunnen worden beschouwd zullen niet worden geplaatst.
 • Twijfel je over de opname, raadpleeg dan eerst eens kritische collega fotografen voordat je de foto aanbiedt; dit om een eventuele teleurstelling te voorkomen.
 • Bij een groter aanbod van foto’s, kennelijk afkomstig van dezelfde soort of een individu, worden deze alleen geplaatst als de foto’s iets toevoegen.
 • Wij zijn voorstander van het geven van commentaren mits deze opbouwend van aard zijn. Laat het niet nodig zijn dat je van deze site wordt verwijderd.
 • Bij twijfel over een foto plegen de moderatoren overleg. Je krijgt (ter lering) altijd een antwoord waarom een foto werd geweigerd.
 • De site is dusdanig beveiligd dat de foto’s niet gekopieerd kunnen worden.
 • Hoewel beeldmerken in de vorm van logo’s of anderszins niet gewenst zijn omdat ze meestal ontsierend werken, wordt het plaatsen van de naam van de fotograaf wel geaccepteerd, zolang deze in kleine letters en in zwart of wit in de rechterbenedenhoek wordt gezet.
 • Voorzie de foto van de juiste naam en eventuele aanvullende info over hoe de foto tot stand is gekomen.
 • Het vermelden van exifgegevens bij de foto wordt sterk aanbevolen.
 • Foto’s die aangeboden worden dienen een overwegend natuurlijk karakter te hebben.
 • Bij de foto dient te worden aangegeven hoe en in welke omstandigheden de foto is gemaakt. Daartoe wordt een nummering gehanteerd met de volgende betekenissen:
 1. Alle foto’s behalve dierenfoto’s (landschap, flora, abstract e.d.)
 2. Beïnvloede natuur (bijvoorbeeld gevoerde dieren)
 3. Gevangen/tam dier ( dierentuindier, roofvogels op vogelshow, dieren die thuis gehouden worden)
 4. Dieren, gefotografeerd vanuit een hut, auto of schuiltent.
 5. Dieren in het wild (dieren, die gewoon vrij rondlopen en die niet beïnvloed zijn)
 6. Creatieve foto (bewuste bewegingsonscherpte, lange sluitertijden, vervaging door verdraaiing van de zoomring tijdens de opname, dubbelbelichting, high key, low key etc)
 7. Samengestelde foto of sterk bewerkte foto (foto, die in de computer is “vormgegeven”)

 

Natuurlijk kunnen per foto meerdere nummers gebruikt worden.

 

Algemene regels bij lidmaatschap of deelname aan DDN

 • Door een foto aan te bieden verklaart de aanbieder dat deze foto is gemaakt met in achtneming van de geldende wet en regelgeving en binnen de normen en waarden die van een fotograaf verwacht mogen worden. Tevens verklaart de aanbieder dat voor het maken van deze foto geen private eigendommen zijn betreden zonder toestemming van de eigenaar.
 • Door deelname aan deze site verklaart de deelnemer op de hoogte te zijn van de voorwaarden zoals deze door DDN gehanteerd worden.
 • DDN behoudt zich het recht voor om een foto alsnog te verwijderen indien blijkt dat deze niet aan bovengestelde eisen voldoet.
 • Voor meer exposure plaatsen de moderatoren af en toe foto’s op social media, zoals Facebook of Instagram in de vorm van een link naar DDN. Indien U dat beslist niet wilt, dan dient U dat bij de foto te vermelden in een verplicht veld.

 

Wij wensen alle gebruikers veel plezier toe,

 

Het team van Deel de Natuur.