Home Over deeldenatuur.nl Informatie en voorwaarden

Informatie en voorwaarden

We raden je aan om deze richtlijnen te raadplegen voordat je besluit om je foto’s voor plaatsing aan te bieden. Twijfel je, om welke reden dan ook, over plaatsing van een opname, raadpleeg dan eerst eens een kritische collega fotograaf, of stel je vraag aan het team van DDN (contactknop op de website), dit om een eventuele teleurstelling te voorkomen.

Afmetingen  

 • De maximale (aanbevolen!) afmetingen zijn 1080 pixels hoog met een maximale breedte van 1920 pixels.
 • De minimale afmetingen zijn 750 pixels hoog met een maximale breedte van 1920 pixels.
 • Deze afmetingen gelden zowel voor liggende, staande als vierkante foto's.
 • De foto’s mogen maximaal 2 Mb groot zijn.
 • Er geldt een maximum van 2 uploads per dag.

Foto’s die niet aan de afmetingsvereisten voldoen worden door het aanmeldsysteem automatisch geweigerd. Er verschijnt een melding in het scherm.

Beeldmerk en naam

Beeldmerken in de vorm van watermerken, logo’s of anderszins zijn niet gewenst omdat ze meestal ontsierend werken. Het plaatsen van de naam van de fotograaf wordt wel geaccepteerd, zolang deze klein en onopvallend in de  linker- of rechterbenedenhoek wordt gezet. Het plaatsen van kaders  of randen om foto’s is niet toegestaan.

Kwaliteit en moderatie

DDN is een digitaal platform van en voor natuurfotografen met als doelstelling de waarde en de schoonheid van de natuur met elkaar te delen. We zijn, met andere woorden, een platform van natuurfotografen die tevens natuurliefhebber zijn. We willen dit graag met de op het platform geplaatste foto’s uitdragen. DDN heeft verder de kwaliteit en het kijkplezier hoog in het vaandel staan en stelt daarom hoge eisen aan de te plaatsen foto’s. DDN is vooral uit op kwaliteit en niet op kwantiteit. Daarom gelden er algemene kwaliteitsrichtlijnen.

Aan de hand van deze richtlijnen worden foto’s voordat deze geplaatst worden eerst beoordeeld (moderatie). Hiervoor is een team van moderatoren verantwoordelijk. Om de beoordeling zo objectief mogelijk te laten verlopen zullen bij twijfel meerdere moderatoren een ingediende foto beoordelen en vindt onderling overleg plaats over het al dan niet plaatsen daarvan. Voldoet een foto niet aan de vereisten, dan zal deze niet worden geplaatst. Je ontvangt als indiener (ter lering) per mail een toelichting op het uitblijven van plaatsing.

Technische criteria

 • Uitgangspunt is dat foto’s uitstekend van scherpte dienen te zijn. Uitzondering hierop vormen onscherpe opnamen die beweging onderstrepen. In de nabewerking te ver doorgevoerde verscherpingen, waardoor duidelijk zichtbare verscherpingsrandjes ontstaan, zijn aanleiding om een foto niet te plaatsen.
 • De belichting dient correct te zijn. De witten in de foto mogen niet zijn uitgebleekt en de donkere delen niet zijn dicht gelopen (clipping). Een uitzondering hierop zijn foto’s waarbij dit geen storend effect heeft (zon, lamp, etc.), of wanneer het als zodanig bedoeld is (High key/Low key).
 • Foto’s dienen niet teveel ruis te bevatten of erg “pixelig” te zijn.
 • De compositie van de foto is ook een belangrijk aspect. Probeer in de foto een aansprekende vlakverdeling aan te houden. Bij landschapsfoto’s is een rechte horizon van belang en ook een mooi lijnenspel of vlakverdeling. Fotografeer je dieren, houd dan meer ruimte aan in de kijkrichting van het dier.
 • Foto’s die worden aangeboden in de categorie “Creatieve/experimentele fotografie” worden niet gemodereerd op de gangbare technische criteria. Reden hiervoor is dat bij creatieve foto’s geen regels bestaan die daarbij als leidraad kunnen gelden. Persoonlijke smaak krijgt dan snel de overhand en dat is niet gewenst. Voor het overige dient de technische kwaliteit van de foto  wel in orde te zijn. Ook wordt beoordeeld of de foto als natuurfoto kan worden aangemerkt en of de uitstraling ervan past bij wat DDN uitdraagt. Foto’s die in het geheel niet als natuurfoto kunnen worden beschouwd zullen niet worden geplaatst. Met creatieve fotografie worden soms grenzen opgezocht. Dat juicht DDN in principe toe. Dat zo nu en dan eens een grens wordt overschreden en zo’n foto ongeschikt wordt bevonden voor plaatsing door DDN, is daaraan inherent. Advies: voorzie het ingezonden beeld van een toelichting op de eigen zienswijze, dat helpt het team bij de beoordeling van de foto.

Ethische criteria

 • Het feit dat in Nederland plaatsen zijn waar bepaalde wilde dier- en plantensoorten eenvoudig te fotograferen zijn brengt met zich mee dat er problemen kunnen ontstaan door een overkill aan fotografische aandacht. Hiermee kan onbedoeld schade worden toegebracht aan het onderwerp of zijn omgeving. DDN neemt uitdrukkelijk afstand van dergelijk gedrag. Wij gaan ervan uit dat de deelnemers aan ons platform zich verantwoordelijk gedragen. Indien uit een foto kan worden afgeleid dat er sprake is van ongewenst menselijk ingrijpen, zoals bijvoorbeeld het koelen of verplaatsen van insecten, dan zal deze door DDN geweigerd worden.
 • DDN is in principe niet tegen nestfotografie en volgt hiermee het beleid van andere stichtingen zoals Vogelbescherming Nederland. Nestfotografie wordt door DDN wel strenger beoordeeld dan reguliere natuurfotografie, omdat verstoring van het onderwerp verstrekkende gevolgen kan hebben. Nestfoto’s die verstoring uitstralen en nestfoto’s van bijzonder kwetsbare soorten zullen onherroepelijk geweigerd worden. Dien je een nestfoto in, wees dan transparant en voorzie deze ALTIJD van een beschrijving/toelichting over de omstandigheden waaronder deze is gemaakt. De moderatoren nemen deze beschrijving/toelichting mee in de beoordeling.

Algemene criteria

Foto’s die aangeboden worden dienen een overwegend natuurlijk karakter te hebben. De ‘menselijke maat’, in de vorm van bouwwerken, mag niet het hoofdonderwerp of storend in beeld zijn. Van deze criteria kan worden afgeweken wanneer elementen van natuur en cultuur op een harmonieuze, samenhangende en functionele manier tot een esthetisch beeld  gecombineerd worden of als de moderatoren van mening zijn dat het een bijzonder beeld betreft.

Foto’s van huisdieren zijn niet toegestaan. Foto's van vee evenmin, tenzij deze ingezet worden voor het onderhouden van het landschap ( b.v. grote grazers of een schaapskudde op de hei) of als deze slechts ‘marginaal’ in het beeld aanwezig zijn. Van deze criteria kan worden afgeweken wanneer de moderatoren van mening zijn dat het een bijzonder beeld betreft.

Foto’s van gecultiveerde bloemen, tamme dieren, dierentuindieren etc. zijn toegestaan mits deze een voldoende natuurlijk karakter hebben.

Bij een aanbod van vergelijkbare foto’s, van dezelfde soort of hetzelfde individu, worden ‘vervolgfoto’s’ alleen geplaatst als deze iets toevoegen.  Het besluit welke wel/niet te plaatsen wordt genomen door de moderatoren.

Titel, omschrijving en typering

Deel de Natuur juicht toelichting toe op het tot stand komen van een foto, alsmede motivatie voor keuze van bijvoorbeeld Categorie Creatief & Experimenteel en Mens & Natuur.  Eveneens wordt een informatieve omschrijving bij een foto gewaardeerd.

Voorzie de foto van de juiste titel en eventuele aanvullende informatie over hoe de foto tot stand is gekomen. Het vermelden van Exif-gegevens bij de foto wordt sterk aanbevolen. Als je dit niet hebt geblokkeerd in het nabewerkingsproces verschijnen de Exif-gegevens bijna in alle gevallen automatisch op de site bij je foto. Heb je de Exif wel geblokkeerd, dan kun je de gegevens ook nog in de omschrijving van de foto plaatsen. Het meegeven van Tags wordt eveneens sterk aangeraden teneinde de vindbaarheid van onderwerp, foto en fotograaf te bevorderen.

Bij het indienen van een foto wordt gevraagd om een keuze te maken voor een categorie. De categorieën zijn:

01.  Thema van de maand *)  

02.  Vogels

03.  Zoogdieren

04.  Reptielen, amfibieën en onderwaterdieren

05.  Landschappen

06.  Flora

07.  Macro

08.  Creatieve en experimentele fotografie

09.  Abstract

10.  Mens en Natuur

11.  Wenskaarten

*) In het geval van 01. Thema van de maand wordt je gevraagd een tweede categorie aan te vinken.

 

Vervolgens dient er informatie te worden gegeven over de omstandigheden waaronder en/of een techniek waarmee de foto is gemaakt.  Daartoe wordt een nummering gehanteerd met de volgende betekenissen: 

0.  Diversen (alle foto’s behalve dierenfoto’s zoals landschap en flora)

1.  Beïnvloede dieren ( zoals gevoerde dieren en tuinvogels)

2.  Dieren in gevangenschap (zoals dieren in dierentuin en wildpark)

3.  Schuilhutfotografie (dieren gefotografeerd vanuit een hut of schuiltent)

4.  Niet beïnvloede dieren (dieren in de vrije natuur)

5.  Creatieve/experimentele foto (bewuste bewegingsonscherpte, lange sluitertijden, vervaging door verdraaiing van de zoomring tijdens de opname, dubbelbelichting, high key, low key etc.) 

6.  Bewerkte, gemanipuleerde foto (samengestelde foto of sterk bewerkte foto)

 Per foto kunnen meerdere opties worden aangevinkt.

 

Slotopmerkingen bij deelname aan DDN (website en/of activiteit)

 • Door een foto aan te bieden verklaart de aanbieder dat deze foto is gemaakt met in acht neming van de geldende wet- en regelgeving en binnen de normen en waarden die van een (natuur)fotograaf verwacht mogen worden.
 • De aanbieder vrijwaart DDN voor aanspraken van derden die pretenderen auteursrechthebbende te zijn en voor aanspraken van geportretteerden. DDN is op geen enkele manier aansprakelijk te stellen voor schending door aanbieders van auteurs- en portretrechten en is niet gehouden om de herkomst van het aangeboden fotomateriaal te verifiëren.
 • Door het aanvragen van een account en/of inschrijving voor een activiteit verklaart de deelnemer op de hoogte te zijn van de waarden en voorwaarden zoals deze door DDN gehanteerd worden.
 • DDN hecht er sterk aan dat leden actief zijn in het plaatsen van foto’s en/of het becommentariëren van foto’s van andere leden. DDN behoudt zich daarom het recht voor om de portfolio’s te verwijderen van fotografen die langer dan 4 jaar niet actief zijn geweest op de site.
 • DDN behoudt zich het recht voor om een foto van de website te verwijderen indien (later) blijkt dat deze niet aan de gestelde eisen voldoet.
 • Voor meer aandacht voor het platform en voor de prachtige foto’s die daarop geplaatst worden door de deelnemers, worden af en toe foto’s op social media zoals Facebook geplaatst in de vorm van een link naar DDN. Indien je dat beslist niet wilt, laat het ons dan weten.
 • De leden van DDN willen hun foto’s met anderen delen en vinden het leuk om reacties op hun werk te krijgen. Bedenk hierbij dat het geven van commentaar op foto’s van andere deelnemers de kans op het ontvangen van commentaar op je eigen foto’s aanzienlijk vergroot. “DDN is geven en nemen”.
 • Commentaren op foto’s van mededeelnemers, mits opbouwend, worden van harte aangemoedigd. Onnodig negatieve (afkrakende) of onbehoorlijke commentaren kunnen ertoe leiden dat je account wordt geblokkeerd of verwijderd. Laat dit niet nodig zijn.

 

 

Het Team van Deel de Natuur wenst je veel fotoplezier !

 

Reacties

Geef een reactie